toHa

34 teksty – auto­rem jest to­Ha.

Gdy­by ludzie nie wie­rzy­li w cu­da, nie byłoby kościołów i porodówek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2012, 10:10

Następny pa­pieros zaw­sze sma­kuje le­piej po kil­ku mi­nutach świado­mości, że ten pop­rzed­ni był os­tatnim w moim życiu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 maja 2010, 13:05

Codzien­ność śmieje się nam w twarz, a my, udając że te­go nie widzi­my, biega­my za pieniądzem. Pa­radoks jest w tym, że na­wet, gdy to zauważamy, nie ma­my wyjścia. Ma­terial­ny świat wcis­ka się nam na­wet w majtki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 marca 2010, 16:28

Życie jest za krótkie, aby uczyć się na błędach. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2010, 15:28

Kochał ko­bietę, która twier­dziła, że pójdzie z nim na ko­niec świata, a gdy przyszło co do cze­go, nie miała co na siebie włożyć. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 marca 2010, 20:17

Często, tyl­ko w kłam­stwach ludzie mogą być z sobą zgod­ni. Dla Ciebie to niedorzeczne, ja się zaś cieszę, że jeszcze to nam pozostało. 

myśl • 5 marca 2010, 17:33

Kiedyś byłam, te­raz tyl­ko istnieję. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 marca 2010, 18:58

Nie pot­rze­buje podróży poślub­nej kocha­nie, wys­tar­czy mi miodo­wy nasz spacer. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 lutego 2010, 09:39

Tyl­ko strach przed zy­ciem prze­ras­ta moz­li­wos­ci lo­giczne­go poj­mo­wania rzeczy­wis­tosci, tyl­ko lęk przed no­wym ha­muje nasz rozwój, tyl­ko brak ok­reślo­nego ce­lu to drep­ta­nie w miejscu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 stycznia 2010, 11:26

Już grzeczy pod skórą ta słod­ka niewin­ność, bo zaw­sze chciałam być błogosławiona... choć przez chwile. 

myśl • 12 grudnia 2009, 21:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

toHa

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność